Projekt školského vyučovania náboženstva a farskej katechézy

  • Dátum zverejnenia: 11. september 2015
  • Pridal: admin

Cieľom katechézy je uviesť človeka do osobného a dôverného vzťahu s Ježišom Kristom. Vzťah medzi školským vyučovaním náboženstva a katechézou je vzťahom odlišnosti a dopĺňania sa. Preto naším cieľom je užšie tematické prepojenie školského vyučovania náboženstva a katechézy vo farnosti. V rámci školského vyučovania náboženstva je potrebné na základe odbornej diskusie prehodnotiť dosiaľ platné osnovy a kurikulá. Čoho výsledkom bude definovanie jasných priorít. V rámci farskej katechézy je žiaduce tvoriť komplexné metodické materiály. Implementáciou prvkov farskej katechézy do školských osnov a využitím prvkov školského vyučovania náboženstva v živote farnosti vytvoríme jednoliaty koncept školskej a farskej katechézy.