Inovovaný Štátny vzdelávací program

Od 1. septembra 2015 nadobudol účinnosť Inovovaný Štátny vzdelávací program (iŠVP). Táto zmena sa týka aj predmetu náboženská výchovaná/boženstvo. Inovovaný Rámcový vzdelávací program (iRVP) je zameraný na nové výkonové a obsahové štandardy katolíckeho náboženstva, ktoré boli prerokované a schválené na zasadnutí Subkomisie pre školské vyučovanie náboženstva dňa 11. júna 2014 v Banskej Bystrici.

Reforma školstva sa začala 1. ročníkom základných škôl (primárne vzdelávanie), 5. ročníkom základných škôl (nižšie stredné vzdelávanie), 1. ročníkom gymnázií a stredných odborných škôl (vyššie stredné vzdelávanie) a 1. ročníkom osemročných gymnázií (vyššie stredné vzdelávanie) postupne každým novým školským rokom v ďalšom ročníku.

Zmeny iRVP z predmetu náboženská výchova/náboženstvo (katolícke)  je dôležité zapracovať v Školskom vzdelávacom programe (ŠkVP) na Vašich školách vo všetkých ročníkoch k 30. 6. 2016 (najneskôr do 31. 8. 2016).

Inovovaný Rámcový vzdelávací program katolícke náboženstvo

iRVP pre štátné školy

Usmernenia pre Inovovaný Rámcový vzdelávací program (iRVP) na katolíckych školách.

  1. Pre vyučovanie predmetu katolícke náboženstvo/náboženská výchova na katolíckych a štátnych školách máme jeden Rámcový vzdelávací program (RVP). Je stanovený v  dokumente Kurikulum predmetu katolícke náboženstvo/náboženská výchova schváleného  Konferenciou biskupov Slovenska na 67. Plenárnom zasadnutí dňa 28. 10. 2010 (KBS/67/28.10.2010) (ďalej len „KURUKULUM 2010“). Dovtedy používané „alternatívne učebné osnovy“ od autorského kolektívu pod vedením prof. A. Tyrola, Katolícke náboženstvo pre gymnáziá so štvorročným štúdiom zriadené Katolíckou cirkvou z roku 2007 boli nahradené vyššie uvedením KURUKULUM 2010 preto tieto „alternatívne osnovy“ odporúčame ďalej nepoužívať. Momentálne prebieha reforma školstva, kde sa KURIKULUM 2010 inovovalo.  Inovované vzdelávacie štandardy boli prerokované a schválené na zasadnutí Subkomisie pre školské vyučovanie náboženstva dňa 11. júna 2014 v Banskej Bystrici s účinnosťou od 1. septembra 2015 postupne zavádzajú v jednotlivých ročníkoch;
  2. Inovovaný Rámcový vzdelávací program (iRVP) pre vyučovanie predmetu katolícke náboženstvo/náboženská výchova platí okrem všetkých ročníkov základných škôl, 4-ročných a 8-ročných gymnázií aj pre všetky typy stredných odborných škôl (SOŠ);
  3. Obsahový a výkonový štandard predmetu tvorí 100 % učiva pre štátne školy a 50 % učiva pre katolícke školy. Katolícke školy si na ďalších 50 % učiva využívajú disponibilnú hodinu (časová dotácia sú 2 hodiny NBV týždenne) a obsah učiva uvedú v ŠkVP.
  4. Disponibilná hodina na katolíckych školách tvorí prehĺbenie výkonových štandardov bez toho, aby sa stanovili nové obsahové štandardy. Dosiahnuté výkony žiakov majú sa realizovať vo všetkých dimenziách Bloomovej taxonómie. V prípade, že sa menia obsahové štandardy a tým aj zároveň výkonové štandardy, vtedy je potrebné v rámci disponibilných hodín vytvoriť samostatný predmet.
  5. Katolíckym školám na tvorbu Inovovaného školského vzdelávacieho programu predmetu náboženstvo/náboženská výchova v 3. ročníku stredných škôl, štvorročných gymnázií a 7. ročníku osemročných gymnázií, taktiež v 4. ročníku stredných škôl, štvorročných gymnázií a v 8. ročníku osemročných gymnázií sa používa KURIKULUM predmetu katolícke náboženstvo/náboženská výchova schválené Konferenciou biskupov Slovenska zo dňa 28. 10. 2010 (KBS/67/28.10.2010).
  6. Pri uplatnení na zvýšenie dotácie disponibilných hodín predmetu katolícke náboženstvo klásť dôraz na zreteľnú formuláciu obsahového a výkonového  štandardu katolíckeho náboženstva tak, aby rešpektovali rozvoj a prehlbovanie kompetencie v troch vzdelávacích oblasti:  1. Kristologický rozmer; 2. Trojičný rozmer; 3. Rozmer spoločenstva;

Rámcový vzdelávací program (RVP) pre špeciálne a praktické školy

Rámcový vzdelávací program (RVP) na vyučovanie náboženstva pre špeciálne a praktické školy sa t.č. nemení, zostáva v platnosti pôvodný.

Pozn.: Jednotlivé usmernenia vychádzajú z dokumentu - ZÁPISNICA zo zasadnutia odbornej komisie na inováciu vzdelávacích štandardov pre katolícke školy konaného dňa 04. 07. 2016 v Diecéznom katechetickom úrade Žilinskej diecézy.

Ukážky tematických plánov učiteľa (TPU) pre reformné ročníky

2 hodiny / týždeň

1 hodina / týždeň 

Pozn.: Zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou Stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní (č. 394/2004 Z.z.) v článku II. bod 1 hovorí: Predmet „náboženská výchova“ vyučovaný na iných ako katolíckych školách zodpovedá predmetu „rímskokatolícke náboženstvo“ alebo „gréckokatolícke náboženstvo“ na katolíckych školách (ďalej len predmet „katolícke náboženstvo“), ako ho vyučuje osoba poverená Katolíckou cirkvou.


Obsah spracoval: Mgr. Ing. Stanislav ŠVEDA, metodik KPKC, n. o. | Aktualizované: 4. októbra 2016