Kurikulum predmetu náboženstvo/náboženská výchova

Stránka obsahuje informácie o kurikulu pre:


Pre základné a stredné školy

Rámcový vzdelávací program predmetu katolícke náboženstvo pre:

 • základné školy
 • stredné školy
 • štvorročné a osemročné gymnázia
 • dvojročné nadstavbové stredné školy

Kurikulum predmetu katolícke náboženstvo/náboženská výchova schválené Konferenciou biskupov Slovenska na 67. plenárnom zasadnutí dňa 28. 10. 2010 (KBS/67/28. 10. 2010)

Od školského roku 2011/2012 strácajú platnosť staré učebné osnovy pre:

 • 1. – 4. ročník ZŠ schválené KBS 3. 6. 1996 a MŠ SR 19. 7. 2002 pod číslom 880/2002-41
 • 5.– 9.ročník ZŠ schválené KBS 3. 6. 1996 a MŠ SR 19. 7. 2002 pod číslom 880/2002-41
 • 1. – 2. ročník gymnázií, SOŠ, SOU s chválené KBS 3. 6. 1992 a MŠ SR 17. 7. 2002 pod číslom 771/2002-42 
 • prvý stupeň cirkevných ZŠ schválené KBS 3. 6. 1992 a MŠ SR 17. 7. 2002 pod číslom 530/2002-45
 • 5.– 9.ročník cirkevných ZŠ schválené KBS 3. 6. 1992 a MŠ SR 17. 7. 2002 pod číslom 530/2002-45
 • cirkevné gymnáziá, SOŠ, SOU s chválené KBS 3. 6. 1992 a MŠ SR 17. 7. 2002 pod číslom 530/2002-45    
Rámcový vzdelávací program pre predmet katolícke náboženstvo pre jednotlivé vzdelávacie stupne Povinná/minimálna časová dotácia
Primárny stupeň

1.-4. ročník ZŠ
Profil absolv. primárneho stupňa

4 hodiny
Nižší sekundárny stupeň 
5.-9. ročník ZŠ
1.-4. ročník osemročných gymn.
Profil absolventa nižšieho sekundárneho stupňa
4 hodiny
3 hodiny
Vyšší sekundárny stupeň 
1.-5. ročník SŠ
1.–4. ročník štvorročných gymn.
5.–8. ročník osemročných gymn.
Nadstavb. štúdium: 1.–2. r. SŠ
Profil absolventa vyššieho sekundárneho stupňa
2 hodiny
Seminár z katolíckeho náboženstva 
3.-4. ročník SŠ
Profil maturanta
2 hodiny
 • Zmena časovej dotácie z pevne stanovenej na jednotlivé ročníky na stanovenie dotácie na vzdelávacie stupne
 • Zmena minimálnej časovej dotácie na primárnom stupni z 3,5 hod/týždeň na 4 hod/týždeň (máj 2011)

 • Povinnosť dvojhodinovej časovej dotácie na týždeň v každom ročníku ZŠ, SŠ a gymnázií predmetu katolícke náboženstvo na školách zriadených Katolíckou cirkvou: 61. plenárne zasadanie Konferencie biskupov Slovenska (KBS) v dňoch 29. - 30. októbra 2008, bod. 29: 2. hlasovanie: biskupi hlasovaním rozhodli, že na všetkých typoch katolíckych škôl sa má zachovať počet 2 hodín N aj s možnosťou maturovať z tohoto predmetu

 • Vyhláška MŠ SR č. 320/2008 o organizácii základných škôl § 15 Rozdelenie tried na skupiny a zriaďovanie skupín bod 2:  „Na vyučovanie predmetu náboženská výchova alebo etická výchova možno spájať žiakov rôznych tried toho istého ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov 20. Ak počet žiakov v skupine klesne pod 12 žiakov, možno do skupín spájať aj žiakov rozličných ročníkov. Ak si žiak vyberie predmet, navštevuje ho bez zmeny počas celého školského roka.“


Osemročné gymnáziá

šk. rok
prima
sekunda
tercia
quarta
2008/2009
5-taci
6-taci
7-maci
8-maci
2009/2010
6-taci
6-taci
7-maci
8-maci
2010/2011
6-taci
7-maci
7-maci
8-maci
2011/2012
6-taci
7-maci
8-maci
8-maci
2012/2013
6-taci
7-maci
8-maci
9-taci
 •   zmenila sa organizačná forma 8-ročných gymnázií: žiakom nevypadáva 9. ročník ZŠ, pretože do primy nastupujú až po 5. ročníku ZŠ od školského roka 2009/10
 • na školách, ktoré prijímali žiakov do primy v šk. roku 2009/10 sú v tomto školskom roku v sekunde aj v tercii siedmaci, oba ročníky postupujú podľa osnov 7. ročníka, ktoré sú nastavené na minimálnu časovú dotáciu 1 hod/týždeň
 • ISCED vychádza z organizačnej zmeny: osnovy sú tvorené tak, aby obsah korešpondoval so zmenou: prima - žiaci 6. ročníka, tercia – žiaci 8. ročníka, taký stav nastane až v školskom roku 2011/2012

 

ISCED
prima
sekunda
tercia
quarta
6-taci
7-maci
8-maci
9-taci
1 hod/tyz
1 hod/tyz
0,5 hod/tyz
0,5 hod/tyz


Ponúkame vám jednu z možností, ako pripraviť školský vzdelávací program pre náboženskú výchovu:


Návrhy tematických výchovno-vzdelávacích plánov 

pre 1. ročník ZŠ

pre 2. ročník ZŠ

pre 3. ročník ZŠ

pre 4. ročník ZŠ

pre 5. ročník ZŠ

pre 6. ročník ZŠ/1. ročník osemročných gymnázií

pre 7. ročník ZŠ / 2. ročník osemročných gymnázií

pre 8. ročník ZŠ / 3. ročník osemročných gymnázií

pre 9. ročník ZŠ / 4. ročník osemročných gymnázií

pre 1. ročník vyššieho sekundárneho stupňa

pre 2. ročník SŠ

pre 3. ročník SŠ

pre 4. ročník SŠ

 

Návrh kritérií hodnotenia

Realizácia prierezových tém formou:


Výchova ku kritickému mysleniu v predmete náboženstvo/náboženská výchova


Pastoračný program katolíckej školy - súčasť školského vzdelávacieho programu katolíckej školy


Prezentácie o kurikule prednesené na školeniach


Alternatívne učebné osnovy pre katolícke gymnáziá so štvorročnou formou štúdia
Na základe zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) § 15 ods. 6 „V cirkevných školách sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie podľa výchovno-vzdelávacích programov v súlade s osobitným predpisom.“ (Zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou Stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní).
Po spripomienkovaní Ministerstvom školstva Slovenskej republiky zo dňa 2.10. 2007 pod číslom CD-2007-11092/22798-1:096 Konferencia biskupov Slovenska schválila 9.10. 2007 č.j. K560/2007-SKBS Učebné osnovy pre katolícke gymnáziá (označované ako alternatívne osnovy).
Bližšie informácie nájdete na  www.kbd.sk.
Katolícke gymnáziá si môžu zvoliť, podľa ktorých osnov si vypracujú Školský vzdelávací program.

 

Pre materské školy

Konferencia biskupov Slovenska dňa 16.3.2010 vydala záverečné schválenie rámcového vzdelávacieho programu pre katolícke náboženstvo v materských školách bez ohľadu na zriaďovateľa (č. KBS/65/16.3.2010/MŠ).V súlade s rámcovým vzdelávacím programom pre materské školy sme vám ponúkali metodické príručky katolíckeho náboženstva/náboženskej výchovy pre vekové kategórie 3-4 ročných detí, 4-5 ročných detí a 5-6 ročných detí. Jedná sa o 3 metodiky v jednom zakladači: spolu 708 strán formátu A4 - 380 strán textu, 328 strán obrazovej prílohy – farebné obrazy, skladačky, šablóny a pracovné listy. 

 

 

 

Rámcový vzdelávací program predmetu katolícke náboženstvo pre predprimárne vzdelávanie

Autorský tím

Návrh školského vzdelávacieho programu

Návrh plánu duchovnej formácie v katolíckej materskej škole nad rámec predmetu náboženskej výchovy

Materské školy - prezentácie

Pastoračný program katolíckej školy

 

Pre špeciálne základné školy a praktické školy

Konferencia biskupov Slovenska na svojom 71. plenárnom zasadnutí dňa 20.3.2012 schválila Kurikulum predmetu katolícke náboženstvo/náboženská výchova pre špeciálne základné školy pre deti s mentálnym postihnutím a pre praktické školy. (KBS/71/20.3.2012)


Metodické pokyny na hodnotenie

Metodický pokyn č. 31/2011 na hodnotenie žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím ISCED – 1 primárne vzdelávanie
Metodický pokyn č. 32/2011 na hodnotenie žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia ISCED -1 
Metodický pokyn č. 34/2011 na hodnotenie žiakov praktických škôl 
Metodický pokyn č. 35/2011 na hodnotenie žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia ISCED -1
Metodický pokyn č. 36/2011 na hodnotenie žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia ISCED -1

(zdroj: stránka MŠ SR –  www.minedu.sk – legislatíva – rezortné predpisy 2010)


   

Predstavenie Kurikula katolíckeho náboženstva/náboženskej výchovy pre špeciálne základné školy a praktické školy


Rámcový vzdelávací program

Rámcový vzdelávací program predmetu katolícke náboženstvo pre ŠZŠ pre žiakov s mentálnym a viacnásobným postihnutím
1.-9. ročník

Rámcový vzdelávací program predmetu katolícke náboženstvo pre 1.-3. ročník praktickej školy


Predmet náboženská výchova na špeciálnej základnej škole pre žiakov s mentálnym postihnutím

Pred reformou
 • predmet bol pre všetky ročníky ŠZŠ nepovinným predmetom

Zmeny spojené s reformou

pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia:

 • 1. – 4. ročník ŠZŠ nepovinný predmet
 • od 5. ročníka povinne voliteľný predmet


pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia:

 • 1. – 6. ročník ŠZŠ nepovinný predmet
 • od 7. ročníka povinne voliteľný predmet


pre žiakov s ťažkým a hlbokým stupňom mentálneho postihnutia:

 • od 1. – 9. ročník ŠZŠ nepovinný predmet


Vzdelávacie plány pre 1.-9. ročník ŠZŠ

Špeciálne základné školy - prezentácie


V súlade s rámcovým vzdelávacím programom pre špeciálne školy vám ponúkame metodické príručky katolíckeho náboženstva/náboženskej výchovy pre prvý ročník špeciálnych základných škôl. Metodická príručka obsahuje edukačný proces pre jednotlivé stupne postihnutia: cca 390 strán formátu A4 – cca 230 strán textu, cca 150 strán obrazovej prílohy – farebné obrazy, skladačky, šablóny, pracovné listy – pracovné listy pre žiakov s ťažkým mentálnym postihnutím vo formáte A3, materiály na CD a DVD nosičoch.