Noc čítania Biblie 2020

Noc čítania Biblie 2019/2020

Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o. Vás v spolupráci s biblistom prof. Františkom Trstenským pozýva zapojiť sa do projektu Noc čítania Biblie. Projekt nadväzuje na výzvu pápeža Františka:  

"K nasledovaniu Ježiša nestačia dobré snaženia, potrebné je každodenne počúvať jeho volanie. Len on, ktorý nás pozná a neskonale miluje, nám dá zájsť na hlbinu v mori života. Tak ako to urobil s tými učeníkmi, ktorí ho počúvli. Preto potrebujeme jeho Slovo: počúvať uprostred tých tisícov každodenných slov to jediné Slovo, ktoré nám nehovorí o veciach, ale hovorí nám o živote.Drahí bratia a sestry, dajme v našom vnútri miesto Božiemu Slovu! Čítajme si každý deň pár riadkov z Biblie. Začnime Evanjeliom: majme ho otvorené doma na nočnom stolíku, nosme si ho so sebou vo vrecku alebo v taške, otvorme si ho v mobile, nechajme, aby nás každý deň inšpirovalo. Objavíme, že Boh je blízko, že osvetľuje naše temnoty a že s láskou privádza náš život na hlbinu.“            (z homílie počas slávenia Nedele Božieho slova 26. januára 2020 v Bazilike sv. Petra)

 Biblický projekt NOC ČÍTANIA BIBLIE  začína  v piatok pred treťou veľkonočnou nedeľou 24. apríla 2020. Motto projektu je„Žena, veľká je tvoja viera.“ (Mt 15, 28).

 

Cieľom tohto projektu bude postaviť BOŽIE SLOVO do stredu rodiny, školského a farského spoločenstva.

 

Miesto realizácie môže byť:

  v kostole, vo farskom centre, v pastoračnom centre alebo farskej knižnici;

  v škole – v triedach, v klubovni, v školskej knižnici.

 

Ciele projektu:

  čítanie s porozumením pre hlbšie pochopenie Božieho slova;

  zamýšľanie sa nad dôležitosťou vytrvalej modlitby v našom živote;

  zamýšľanie sa nad tým, že nikto nie je vylúčený z Božieho plánu spásy;

  zažiť spoločenstvo pri stole Božieho slova.

 
 
Prihlasovací formulár:
 
- prosíme vyplňte tento prihlasovací formulár aj v prípade, že sa nechcete zúčastniť živého vstupu do relácie Rádia Lumen. Je to pre nás dôležitá spätná väzba.
 

Ako čítať Sväté písmo, aby sme mali z neho duchovný úžitok?

Biblista prof. František Trstenský:
Predpokladom duchovného čítania Svätého písma je hlad a smäd po Pánovom slove. Kto v ňom nevidí len ľudské slovo, ale pristupuje k jeho čítaniu s vierou, že sa k nemu prihovára Boh, nachádza v ňom požehnanie a posilu. Čítanie musí byť prepojené s prijímaním sviatostí, účasťou na liturgii, životom modlitby, prehlbovaním duchovného života a skutkami lásky. Iste nikto nebude pochybovať, že čistá a zmierená duša, v ktorej prebýva samotný Boh skrze svoju milosť posväcujúcu, je otvorenejšia pre správne porozumenie Božiemu slovu než duša zaťažená hriechom.

Ako môže mať človek istotu, že správne pochopí posolstvo biblického úryvku? 

Biblista prof. František Trstenský:
Sväté písmo nie je nezávislý text na spôsob „ja si to tak myslím“. Nie je „moja“ kniha, ale je zverená do rúk Cirkvi. Bolo písané Božím ľudom a pre Boží ľud. Keď zdôrazňujem prepojenie s Cirkvou, je to z toho dôvodu, že jestvuje prepojenie Kristus a Cirkev. Apoštol Pavol hovorí o tajomnom tele Krista, ktorým je Cirkev, a on je jej hlavou (porov. Kol 1, 18). Osvedčenou školou správneho čítania Svätého písma je život svätcov. Môžeme povedať, že svätci sú živým evanjeliom.

Ako čítali prví kresťania Sv. písmo? Vieme o tom niečo? Môže to byť inšpirácia pre nás?

Biblista Róbert Jáger:
Prví Ježišovi učeníci tak isto ako aj ostatní praktizujúci Židia tej doby brali Písmo do rúk viackrát do dňa. Skutky apoštolov nám ukazujú na prvé spoločenstvo, ktoré sa schádzalo deň čo deň na pravidelnú modlitbu (porov. Sk 2, 45. 46). Súčasťou bolo aj čítanie Písma. Samozrejme čítali to, čo my poznáme ako Starý zákon a čítali ho z perspektívy Ježiša Mesiáša – čo všetko sa na neho vzťahovalo od Mojžiša počnúc až po prorokov (Lk 24, 27). Samotné evanjeliá sú svedectvom o tomto čítaní, keď si uvedomíme, že evanjelisti pridávajú narážky na Písmo alebo starozákonné proroctvá na ozrejmenie Ježišovho života: a stalo, aby sa splnilo Písmo...vtedy sa splnili slová Písma (porov. Mt 1, 22; 2, 15.17; 3, 3; 12, 17nn; 27, 45 - 50) Takto čítali Písmo aj otcovia Cirkvi.
Okrem toho bolo rozšíreným zvykom čítať Písmo na pokračovanie polohlasne a niektoré časti si opakovali akoby šepotom. Tento spôsob nachádzame ako príkaz v knihe Jozue, keď Pán prikazuje, nech je kniha tohto Zákona vždy na tvojich perách, rozmýšľaj o nej dňom a nocou (Joz 1, 8n; porov. Ž 1, 2; ). Hebrejské slovíčko rozmýšľaj – hagah znamená: polohlasne opakuj, šepotom čítaj. Takto si nielen zapamätali slová Písma, ale dovoľovali, aby ono prenikalo srdce, myseľ, bytie človeka...
Tento jednoduchý spôsob čítania môže byť inšpiráciou pre každého človeka. Čítať Písmo pravidelne, polohlasne, zastaviť sa pri slove alebo vete, ktorá sa človeka dotýka a opakovať si ho, vpúšťať si ho do srdca!

Materiály na stiahnutie budeme na túto stránku pridávať postupne.

Základné informácie

Katechéza

Časový harmonogram čítania Evanjelia podľa Matúša

Plagát

Tvorivé námety

Záložky na lectio divina: 1A, 1B.    2A, 2B.

Bludisko Osemsmerovka

Lectio divina .pptx      .pdf

Pexeso

 

 

 

Noc čítania Biblie 2017/2018

Z podnetu Katolíckeho biblického diela, schváleného na zasadnutí 86. plenárneho zasadania Konferencie biskupov Slovenska sa slávenie tzv. Biblickej nedele presúva z Tretej veľkonočnej nedele 2018 na Druhú adventnú nedeľu 2017 (10. decembra 2017).

Biblický projekt Noc čítania Biblie 2018 organizovaný KPKC a biblistami bude v tradičnom termíne z piatka na sobotu pred Treťou veľkonočnou nedeľou 2018 (13. apríla 2018).

O programe podujatia vás budeme priebežne informovať.

Noc čítania Biblie 2016/2017

Správa k aktuálnemu ročníku projektu

V tomto roku sa podujatie s názvom Noc čítania Biblie uskutočnila 28. apríla 2017. Projekt už niekoľko rokov organizuje Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o. (KPKC) v spolupráci s DKÚ jednotlivých diecéz. Autormi projektu sú KPKC a prof. ThDr. František Trstenský, PhD. Mediálne aktivitu podporilo Rádio Lumen a Katolícke noviny.

Do aktivity sa zapojilo  27 registrovaných škôl a farností a mnoho ďalších účastníkov, ktorí ju realizovali v kostoloch, vo farských centrách alebo knižniciach, v školách, triedach, klubovniach. Okrem karimatky a spacieho vaku si účastníci priniesli na celú noc aj Bibliu.

Mottom siedmeho ročníka tohto projektu bol úryvok z Evanjelia podľa Matúša: „Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma; bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne.“  ( Mt  25, 34 - 36)

Biblický projekt Noc čítania Biblie vyvrcholil na Tretiu veľkonočnú nedeľu 30. apríla 2017, ktorá sa na Slovensku slávi ako Biblická nedeľa.

 Cieľom čítania Biblie bolo:

 • čítanie Biblie s porozumením, aby sme sa zamýšľali nad dôležitosťou konania skutkov telesného a duchovného milosrdenstva;
 • na základe biblického príbehu z Evanjelia podľa Matúša (Mt 25, 31 - 46) navrhnúť konkrétny spôsob pomoci vo svojom okolí a zažiť spoločenstvo pri stole Božieho slova.

Biblický projekt Noc čítania Biblie tento rok vychádzal z inšpirácie Svätého Otca, ktorý nám v apoštolskom liste Misericordia et misera adresoval tieto slová:

„Bolo by vhodné, aby každé spoločenstvo venovalo jednu nedeľu liturgického roka  obnovenému úsiliu o šírenie, poznávanie a hlbšie pochopenie Svätého písma: jedna nedeľa celá venovaná Božiemu slovu, aby sme pochopili nevyčerpateľné bohatstvo, ktoré pochádza z trvalého dialógu Boha s jeho ľudom.“

 „ Čítajte s pozornosťou,“ píše pápež a nabáda nás, aby sme si pri čítaní Biblie vždy položili otázku, čo nám týmto chce Boh povedať? „Nezostávajte na povrchu, ako keď čítate komiks.“ Upriamuje pozornosť na skutočnosť, aby Biblia zaujala v našom každodennom živote to isté miesto ako mobil. Čo by sa stalo, keby sme sa v prípade, že si ju zabudneme, po ňu vrátili, keby sme ju otvorili denne i viackrát, keby sme čítali Boží odkaz obsiahnutý v Biblii rovnakým spôsobom, ako si čítame odkazy v mobilných telefónoch?“

Galéria - Noc čítania Biblie 2016/2017

 

Zoznam registrovaných škôl

Názov školy alebo farského úradu Adresa
Gymnázium sv. Františka Assiského Kláštorská 24, Levoča
Základná škola Školská 16, Markušovce 053 21
ZŠ M.R. Štefánika Lučenec ul. Haličská cesta 1191/8
KPKC Bottova 15, Levoča
Základná škola sv. Marka Petzwalova 1, 949 11 Nitra
Základná škola s materskou školou Oravská Polhora 130 Oravská Polhora č. 130, 029 47
Cirkevná Základná škola  sv. Jána Bosca Lučenec T.G.Masaryka 9, 984 01 Lučenec
Základná škola s materskou školou Komjatná Školská 290 Komjatná 034 96
Základná škola s materskou školou Bánov Kpt. Nálepku 43, 941 01
Základná škola sv. Vincenta Nám. A. Hlinku 22, 034 01  Ružomberok
Spojená škola sv. Jozefa int. Jašíkova 219, Turzovka
ZŠ s MŠ Štefana Moysesa A. Kmeťa č. 1, 965 01 Žiar nad Hronom
ZŠ s MŠ Hertník Hertník 261
Základná škola Jozefa Ignáca Bajzu Bajzova 2, 013 51 Predmier
CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov Hrnčiarska 795/61, Stropkov
ZŠ s MŠ Hlavná 199 Úľany nad Žitavou Hlavná 199, Úľany nad Žitavou
Farnosť  Šuňava SNP 22 059 39 Šuňava
Cirkevná základná škola sv. Michala Michalovce Volgogradská 2
Farnosť  Smolenice Cintorínska 3
Základná škola, Hlavná 165, Valaliky Hlavná 165, 044 13 Valaliky
Základná škola Školská 192/8  Kamenec pod Vtáčnikom Školská 192/8, 9752 44 Kamenec pod Vtáčnikom
Základná škola svätého Jozefa Pribinova 35, 920 01 Hlohovec
Farský úrad Chlebnice Chlebnice 192,02755 Dlhá nad Oravou
CZŠ Romualda Zaymusa ul.Romualda Zaymusa 3, 01001 Žilina
Gymnáziu a ZŠ sv. Mikuláša Duklianska 16, 080 01 Prešov
CSŠ sv. Cyrila a Metoda Humenné Duchnovičova 24

 


Podklady k projektu Noc čítania Biblie 2016/2017

Čítanie Božieho slova

V tomto roku sa podujatie s názvom Noc čítania Biblie uskutoční  28. apríla 2017 . Projekt už niekoľko rokov organizuje Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o. (KPKC) v spolupráci s Katolíckym biblickým dielom a DKU jednotlivých diecéz. Autormi projektu sú KPKC a prof. František Trstenský. Mediálne aktivitu podporujú Rádio Lumen, Katolícke noviny a katolícka televízia LUX.

   1. Harmonogram čítania Evanjelia podľa Matúša ( PDF)
   2. APOŠTOLSKÝ LIST PÁPEŽA FRANTIŠKA „MISERICORDIA ET MISERA“ NA ZÁVER SVÄTÉHO ROKA MILOSRDENSTVA POZÝVA ĎALEJ POKRAČOVAŤ V MILOSRDENSTVE
   3. KATECHÉZA: SKUTKY TELESNÉHO A DUCHOVNÉHO MILOSRDENSTVA V EVANJELIU PODĽA MATÚŠA (Mt 25, 31 - 46)
   4. KATECHÉZA PÁPEŽA FRANTIŠKA: TELESNÉ A DUCHOVNÉ SKUTKY MILOSRDENSTVA
   5. KATECHÉZA PÁPEŽA FRANTIŠKA: TRPEZLIVOSŤ S NEPRÍJEMNÝMI ĽUĎMI JE SKUTOK MILOSRDENSTVA

Online prihláška do projektu

Prostredníctvom ONLINE formulára na stránke www.kpkc.sk sa môžu školy a iní účastníci zaregistrovať do tohto projektu. Získajú možnosť spojiť sa prostredníctvom audiomostu s Rádiom Lumen počas živého vysielania v piatok 28. apríla 2017 od 20.00 do 21.00 hod. Hosťom relácie bude biblista prof. František Trstenský.

Biblický projekt Noc čítania Biblie 2017 vychádza z inšpirácie od Svätého Otca, ktorý nám v apoštolskom liste Misericordia et misera adresoval tieto slová: „ Bolo by vhodné, aby každé spoločenstvo venovalo jednu nedeľu liturgického roka obnovenému úsiliu o šírenie, poznávanie a hlbšie pochopenie Svätého písma: jedna nedeľa celá venovaná Božiemu slovu, aby sme pochopili nevyčerpateľné bohatstvo, ktoré pochádza z trvalého dialógu Boha s jeho ľudom. “  


Archív k podujatiu Noc čítania Biblie