Školské vyučovanie náboženstva

Na základe Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní (Z. z. č. 394/204):

článok II. bod 4
Katolícke náboženstvo sa vyučuje ako jeden z povinne voliteľných predmetov v základných školách a v stredných školách v súlade s podmienkami ustanovenými právnym poriadkom Slovenskej republiky.

článok II. bod 5
Katolícke náboženstvo sa vyučuje podľa učebných plánov a učebných osnov, ktoré schvaľuje Konferencia biskupov Slovenska po vyjadrení Ministerstva školstva SR.

článok II. bod 6
Pre tvorbu, financovanie výroby a distribúciu učebníc, metodických príručiek na vyučovanie katolíckeho náboženstva, ktoré dostali schválenie príslušnej vrchnosti Katolíckej cirkvi, platia rovnaké pravidlá ako pre tvorbu, financovanie výroby a distribúciu učebníc, metodických príručiek ostatných všeobecnovzdelávacích predmetov.

článok III. bod 2
Ďalšie odborné, metodické vzdelávanie učiteľov katolíckeho náboženstva a poskytovanie metodicko-didaktickej služby zabezpečuje Katolícke pedagogické a katechetické centrum a Diecézne katechetické úrady ako samostatné právne subjekty Katolíckej cirkvi.


Čo hovorí legislatíva o vyučovaní NV/N v skupinách vytvorených z dvoch a viac ročníkov - Metodický list č. 1/2006
Metodické odporúčanie pre včlenenie nadpredmetových osnov
 /výchovy k manželstvu a rodičovstvu, environmentálnej výchovy, prevencie sociálno-nežiadúcich javov, výchovy k bezpečnosti a ochrane zdravia/ do časovo-tematických plánov