Víkend s Božím slovom 2019

VÍKEND S BOŽÍM SLOVOM 2019

Svätý Otec František: „Biblia má v našom každodennom živote zaujať to isté miesto ako mobil...“

Katolícke pedagogické a katechetické centrum (KPKC) v spolupráci s biblistami Františkom Trstenským a  Róbertom Jágrom predkladajú biblický projekt VÍKEND S BOŽÍM SLOVOM 2019, ktorý nadväzuje na projekt Noc čítania Biblie. 

Biblický projekt VÍKEND S BOŽÍM SLOVOM 2019 sa začína NOCOU ČÍTANIA BIBLIE v piatok 3. mája 2019. Tento projekt pokračuje v sobotu filmovým predstavením, bibliodrámou, pozvaním si niektorého biblistu ako hosťa a  pod. Jeho zavŕšením je POPOLUDNIE S EVANJELISTOM LUKÁŠOM počas Tretej veľkonočnej nedele 5. mája 2019.
Motto tohtoročného projektu je príbeh z Lk 19, obrátenie mýtnika Zacheja: 

„PÁN CHCE ZOSTAŤ V TVOJOM DOME.“

Ako čítať Sväté písmo, aby sme mali z neho duchovný úžitok?

Biblista prof. František Trstenský:
Predpokladom duchovného čítania Svätého písma je hlad a smäd po Pánovom slove. Kto v ňom nevidí len ľudské slovo, ale pristupuje k jeho čítaniu s vierou, že sa k nemu prihovorá Boh, nachádza v ňom požehnanie a posilu. Čítanie musí byť prepojené s prijímaním sviatostí, účasťou na liturgii, životom modlitby, prehlbovaním duchovného života a skutkami lásky. Iste nikto nebude pochybovať, že čistá a zmierená duša, v ktorej prebýva samotný Boh skrze svoju milosť posväcujúcu, je otvorenejšia pre správne porozumie Božiemu slovu než duša zaťažená hriechom.

Ako môže mať človek istotu, že správne pochopí posolstvo biblického úryvku? 

Biblista prof. František Trstenský:
Sväté písmo nie je nezávislý text na spôsob „ja si to tak myslím“. Nie je „moja“ kniha, ale je zverená do rúk Cirkvi. Bolo písané Božím ľudom a pre Boží ľud. Keď zdôrazňujem prepojenie s Cirkvou, je to z toho dôvodu, že jestvuje prepojenie Kristus a Cirkev. Apoštol Pavol hovorí o tajomnom tele Krista, ktorým je Cirkev, a on je jej hlavou (porov. Kol 1, 18). Osvedčenou školou správneho čítania Svätého písma je život svätcov. Môžeme povedať, že svätci sú živým evanjeliom.

Ako čítali prví kresťania Sv. písmo? Vieme o tom niečo? Môže to byť inšpirácia pre nás?

Biblista Róbert Jáger:
Prví Ježišovi učeníci tak isto ako aj ostatní praktizujúci židia tej doby brali Písmo do rúk viackrát do dňa. Skutky apoštolov nám ukazujú na prvé spoločenstvo, ktoré sa schádzalo deň čo deň na pravidelnú modlitbu (porov. Sk 2, 45. 46). Súčasťou bolo aj čítanie Písma. Samozrejme čítali to, čo my poznáme ako Starý zákon a čítali ho z perspektívy Ježiša Mesiáša – čo všetko sa na neho vzťahovalo od Mojžiša počnúc až po prorokov (Lk 24, 27). Samotné evanjeliá sú svedectvom o tomto čítaní, keď si uvedomíme, že evanjelisti pridávajú narážky na Písmo alebo starozákonné proroctvá na ozrejmenie Ježišovho života: a stalo, aby sa splnilo Písmo...vtedy sa splnili slová Písma (porov. Mt 1, 22; 2, 15.17; 3, 3; 12, 17nn; 27, 45 - 50) Takto čítali Písmo aj otcovia Cirkvi.
Okrem toho bolo rozšíreným zvykom čítať Písmo na pokračovanie polohlasne a niektoré časti si opakovali akoby šepotom. Tento spôsobom nachádzame ako príkaz v knihe Jozue, keď Pán prikazuje aby sa nech je kniha tohto Zákona vždy na tvojich perách, rozmýšľaj o nej dňom a nocou (Joz 1, 8n; porov. Ž 1, 2; ). Hebrejské slovíčko rozmýšľaj – hagah znamená polohlasne opakuj, šepotom čítaj. Takto si nielen zapamätali slová Písma, ale dovoľovali, aby ono prenikalo srdce, myseľ, bytie človeka...
Tento jednoduchý spôsob čítania môže byť inšpiráciou pre každého človeka. Čítať Písmo pravidelne, polohlasne, zastaviť sa pri slove alebo vete, ktorá sa človeka dotýka a opakovať si ho, vpúšťať si ho do srdca!

 ONLINE PRIHLÁŠKA

 

PREZENTÁCIE ŠKÔL A FARNOSTÍ

ZŠ s MŠ Oravská Polhora

Farnosť Chlebnice