PRIHLÁŠKA NA VZDELÁVANIE

  • Dátum zverejnenia: 5. január 2018
  • Pridal: admin
 
1 Vzdelávanie 2 Osobné údaje 3 Dosiahnute vzdelanie 4 Pracovisko 5 Súhlas OI
Vzdelávanie
V tejto časti klient vyberá vzdelávanie, o ktoré má záujem a jazyk, v ktorom vykonáva pedagogickú činnosť.
Vyberte z nasledovných druhov kontinuálneho vzdelávania:
  • Aktualizačné vzdelávanie (§ 39) – obsahom je sprostredkovanie aktuálnych informácií, prehlbovanie, rozvíjanie a rozširovanie odborných a pedagogických vedomostí a zručností.
  • Prípravné atestačné vzdelávanie (§ 39) – na vykonanie atestácie. Obsahom sú zmeny v koncepcii výchovy a vzdelávania, predpisy v oblasti školstva. Na prípravné atestačné vzdelávanie sa môže prihlásiť len pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec, ktorý sa k termínu podania prihlášky preukáže najmenej 30 získanými platnými kreditmi.
  • Inovačné vzdelávanie (§ 40) – obsahom sú inovácie v aprobačných predmetoch alebo v študijných odboroch.
  • Špecializačné inovačné vzdelávanie (§ 40) – obsahom sú inovácie v pedagogike, psychológii alebo ďalších poznatkoch potrebných na výkon pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti.
  • Funkčné inovačné vzdelávanie (§ 40) – obsahom sú inovácie v poznatkoch potrebných na výkon činností v kariérových pozíciách.
  • Špecializačné vzdelávanie (§ 37) – obsahom sú najmä poznatky zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z pedagogiky a z ďalších odborov vzdelávania potrebných na výkon špecializovaných činností.
  • Funkčné vzdelávanie (§ 38) – obsahom sú poznatky zo strategického riadenia školy alebo školského zariadenia, zo všeobecne záväzných právnych predpisov a ďalších predpisov týkajúcich sa riadenia škôl a školských zariadení, z riadenia výchovno-vzdelávacieho procesu a odborných činností, z personálneho riadenia, finančného riadenia a z vlastného osobnostného rozvoja.
  • Kvalifikačné vzdelávanie (§ 41) – obsahom sú poznatky z oblastí určených § 8 ods. 1 zákona č. 317/2009 Z. z.
(§ 5 ods. 1, písm. f, zákona č. 317/2009 Z. z.)