Zamestnanci

Vedenie KPKC

PaedDr. Marek Cimbala, PhD., riaditeľ

PaedDr. Marek Cimbala, PhD., riaditeľ
Od 1. júla 2015 menovaný Správnou radou KPKC, n. o. za riaditeľa KPKC, n. o.

Vyštudoval náboženskú výchovu, dejepis a etickú výchovu. Od mladosti participuje na živote Cirkvi. Po ukončení postgraduálneho štúdia pôsobil na Katolíckej univerzite v Ružomberku ako vysokoškolský pedagóg. V posledných rokoch sa aktívne venuje školskému vyučovaniu náboženstva. S manželkou vychováva tri deti. 

Menovací dekrét
Duchovná formácia riaditeľa
Koncepcia rozvoja KPKC, n. o.
Prezentácia koncepcie


Ostatní zamestnanci

Mgr. Ing. Stanislav Šveda, metodik

PaedDr. Ing. Stanislav ŠVEDA, metodik

+421 0911 812 017 | metodik@kpkc.sk

Vyštudoval Technickú univerzitu vo Zvolene. Dlhodobo sa angažuje na živote partikulárnej Cirkvi. Neskôr vyštudoval Katolícku teológiu na Katolíckej univerzite v Ružomberku, Teologickej fakulte v Košiciach. V súčasnosti pôsobí ako stredoškolský pedagóg predmetu náboženská výchova/náboženstvo a venuje sa školskému vyučovaniu náboženstva. S manželkou vychováva tri deti.


Mgr. Roman Vitko, PhD., metodik

Mgr. Roman Vitko, PhD., metodik

roman.vitko@kpkc.sk

Vyštudoval katolícku teológiu, špeciálnu pedagogiku a pedagogiku mentálne postihnutých. Neskor pokračoval v doktorandskom štúdiu Teórie vzdelávania náboženskej výchovy na PF KU. Aktívne sa zapája do života farnosti, vyučuje náboženstvo na gymnáziu a špeciálnej škole. Spolu s manželkou sú členmi lektorského tímu v Kurze prípravy na manželstvo a vychovávajú štyri deti.


Externá spolupráca