Katolícke školstvo

Komisia pre katechizáciu a školstvo Konferencie biskupov Slovenska - subkomisia pre školstvo pripravila a vydala Katalóg katolíckych škôl a školských zariadení Slovenska. Katalóg tvorí aktuálny zoznam k 30. 6. 2008. Obsahuje podrobné informácie o uvedených školách a školských zariadeniach.


Na základe Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní (Z. z. č. 394/2004):

článok I. bod 1
Katolíckou školou a katolíckym školským zariadením /ďalej len „katolícka škola/ je cirkevná škola a cirkevné školské zariadenie zriadené alebo uznané miestnym diecéznym biskupom , jeho generálnym vikárom alebo predstaveným náboženskej spoločnosti /ďalej len „príslušnou vrchnosťou Katolíckej cirkvi“/ v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
článok I. bod 2
Zriaďovateľ katolíckej školy má právo menovať a odvolať jej riaditeľa v súlade s podmienkami ustanovenými právnym poriadkom Slovenskej republiky. Stanoví aj kritéria na prijatie učiteľov a vychovávateľov v zmysle výchovného zamerania katolíckych škôl a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
článok I. bod 3
Zriaďovateľ katolíckej školy schvaľuje kritéria pre prijímanie žiakov na štúdium na katolíckych stredných školách.
článok I. bod 4
Riaditeľ školy schvaľuje vnútorný poriadok katolíckej školy v súlade s podmienkami ustanovenými právnym poriadkom Slovenskej republiky a v súlade so zásadami katolíckej výchovy a vzdelávania.
článok I. bod 5
Vyučovanie všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov na katolíckych školách svojim obsahom zodpovedá vyučovaniu všeobecnovzdelávacích predmetov a odborných predmetov na štátnych školách príslušného stupňa, druhu a typu.
článok I. bod 6
Vyučovanie na katolíckych školách sa uskutočňuje podľa učebných plánov, učebných osnov a školských výchovných programov schválených zriaďovateľom po dohode s Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.
článok I. bod 7
Slovenská republika nebude požadovať, aby katolícke školy uskutočňovali také výchovné a vzdelávacie programy, ktoré nezodpovedajú katolíckej výchove a vzdelávaniu.
článok I. bod 8
Katolíckym školám sa poskytuje finančné zabezpečenie v rovnakom rozsahu ako ho majú všetky ostatné školy v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
článok I. bod 9
Katolícke pedagogické a katechetické centrum zriadené Konferenciou biskupov Slovenska a podporované Slovenskou republikou bude po dohode s Ministerstvom školstva Slovenskej republiky zabezpečovať odborné a metodické riadenie katolíckych škôl , ako i odborné vzdelávanie a formáciu pedagogických a nepedagogických zamestnancov katolíckych škôl.
článok I. bod 10
Slovenská republika a Katolícka cirkev budú spolupracovať v procese príprave a tvorby výchovno-vzdelávacích programov v oblasti vzdelávania a výchovy v katolíckych školách.


 Etický kódex kresťanského učiteľa