Inšpekčná činnosť

Na základe Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní (Z. z. č. 394/204) článok II. bod 7 štátnu školskú inšpekciu na vyučovaní katolíckeho náboženstva vykonávajú osoby poverené hlavným školským inšpektorom po dohode s príslušnou vrchnosťou Katolíckej cirkvi.

Aktuálne kritéria hodnotenia ŠŠI

Štátna školská inšpekcia zverejňuje pre potrebu škôl a školských zariadení aktuálne kritériá hodnotenia, ktoré schválila hlavná školská inšpektorka.